Dr. Abd. Halik, S.Sos., M.Si.

Dr. Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si.

Drs. Muh. Anshar Akil, S.T., M.Si

Haidir Fitra Siagian, S.Sos., M.Si., Ph.D.

Drs. H. Muh. Nur Latif, M.Pd.

Mudzirah Nur Amrullah, S.Sos., M.Si.

Rahmawati Haruna, S.S., M.Si.

Harmin Hatta, S.Sos., M.I.Kom

Suryani Musi, S.Sos., M.IKOM

Dr. Rosmini, M.Th.I.

Dra. Audah Mannan, M.Ag.

Muh. Sahid, S.I.Kom., M.I.Kom

Jalaluddin B, SS.,MA

Sadhriany Pertiwi Saleh, S.IP., M.Si